Política de privacidade

CONDICIÓNS XERAIS DE ACCESO E USO DO SITIO WEB WWW.VINDEOVER.COM:

O sitio web www.www.vindeover.com é propiedade de Juan José Rego Martínez (en diante, LIBRERÍA GALLARDO), con domicilio a efectos de notificacións en Avda. Castelao, 117, NIF núm. 76776525 H e dirección de correo electrónico libreriagallardo@gmail.com, e a través do mesmo proporciónase información sobre as súas actividades.

O acceso e uso do sitio web atribúe ao que o realiza a condición de “Usuario” e implica a aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais, vixentes no momento do acceso. Se o usuario non comprendese na súa totalidade as presentes condicións de uso ou non estivese de acordo coas mesmas, deberá absterse de utilizar e operar a través deste sitio web.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de LIBRERÍA GALLARDO por parte dos usuarios que accedan e/ou naveguen por www.vindeover.com. As presentes condicións xerais expóñense en todas e cada unha das páxinas do sitio web www.vindeover.com, para que os usuarios poidan lelas, imprimilas e arquivalas.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO:

A utilización do sitio web de LIBRERÍA GALLARDO é gratuíta e non require o previo rexistro do usuario. Naqueles casos que o acceso e/ou uso de determinados servizos e/ou contidos requirisen o rexistro ou subscrición dos usuarios, será necesario que estes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as Condicións Xerais específicas, non sendo posible o acceso aos mesmos sen a devandita aceptación. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario para realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.), ou a legalidade vixente. LIBRERÍA GALLARDO prohibe expresamente: – Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, por calquera medio, calquera tipo de dano aos sistemas de LIBRERÍA GALLARDO ou a terceiros. – Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (” spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (” mail bombing”). O usuario comprométese non a utilizar o sitio web, nin os contidos ou información e/ou os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais. LIBRERÍA GALLARDO poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais.

SEGUNDA.- CONTIDOS:

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por LIBRERÍA GALLARDO, utilizando fontes internas e externas, de tal modo que LIBRERÍA GALLARDO unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna. LIBRERÍA GALLARDO resérvase o dereito para modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. LIBRERÍA GALLARDO non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento das ligazóns a sitios web de terceiros que figuren en www.vindeover.com. Ademais, a través do sitio web www.vindeover.com, poden poñerse ao dispor dos usuarios, servizos gratuítos e/ou de pago ofrecidos por terceiros alleos, os cales se rexerán polas condicións particulares dos devanditos servizos. LIBRERÍA GALLARDO non garante en ningún caso a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exonerado de calquera tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE. LIBRERÍA GALLARDO:

En ningún caso será responsable de: – Os fallos e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos. – Da produción de calquera tipo de dano que os usuarios ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web. – Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de ligazóns ou links. LIBRERÍA GALLARDO resérvase o dereito para suspender o acceso sen aviso previo/previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puidesen producirse. LIBRERÍA GALLARDO colaborará e notificará á autoridade competente as incidencias anteriormente indicadas no momento en que teña coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR:

Os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web www.vindeover.com atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, salvo consentimento expreso de LIBRERÍA GALLARDO. LIBRERÍA GALLARDO pode utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos e establecer links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor das informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación dos referidos contidos. Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario quen afirma ao envialos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución ao LIBRERÍA GALLARDO.

QUINTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE:

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de MUROS, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

SEXTA.- MISCELANEA:

No caso de que calquera cláusula do presente documento fose declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. LIBRERÍA GALLARDO poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos, salvo recoñecemento expreso por parte de LIBRERÍA GALLARDO.